یه اتفاق کوچولو

تهیه کننده و کارگردان: محمد حاجیان مشاور کارگردان: سمیه معتمدی
بازیگران : بهزاد محسنی – سپیده مظاهری تهرانی – ستایش ساسانی نژاد – ایلیا زنگنه – هدیه فلاح – رضا میرزایی-زهره بی ریا – بهنام هاشمی – محمد نوری – علیرضا جانثاری
فیلمنامه : وحید صادقی شاپورآبادی ، تصویربردار : رضا سلطانی ، دستیار تصویر : جابر صفایی
صدابردار : احمد مهری ، دستیار صدا : امیرحسین نصیری ، گریم : افسانه احدی نژاد
دستیار گریم : رضا شاه بندری ، تدوین : علی حاج کاظمیان ، دستیار تدوین : منصوره عبایی
طراح لباس : حدیث اعرابی ، طراح صحنه : عرفان عیدی وندی ، عکاس : حامد صادقی
روابط عمومی : صبا صبوحانیان ، مدیر تولید : بهنام هاشمی ، دستیار تولید : سعید امینی
تدارکات : عباس رضوانی ، حمل و نقل : احمد آزادی ، منشی صحنه: مهسا رفیعی
دستیار دوم کارگردان: نسترن موسوی ، دستیار تهیه: لیلا رضوی
جانشین تهیه کننده و دستیار اول کارگردان: وحید صادقی
آهنگساز و تنظیم کننده : حمیدرضاذره ، میکس مسترینگ : سیامک عمرانی
ترانه سرا : فریبا استادحسینی ، ناظر ضبط : سیامک عمرانی
خواننده : سعید مهرسام ، سه تار:مسعود تدینی
مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان
سرمایه گذار: محمد حاجیان ، کانون آگهی دیدارمان

داســتان فیلــم دربــاره پســر بچــه ۱۰ســالهای اســت بــه نــام مســعود کــه بــا پیش‌آمــد مشــکلات و دســتاندازهایی، بــر خواســته‌ها و آرزوهایــش ســرپوش میگــذارد. بزرگتریــن مســئله‌ای کــه او را از بچه هــای همسن وســالش متمایــز ســاخته، ایــن اســت کــه خیلــی دیـر بـه کسـی اعتمـاد میکنـد و تنهـا مانـدن در اتاقـش را بـه شـلوغی و هیجانـات اقتضـای سـنش ترجیـح میدهـد؛
همچنیــن بــر خــلاف دیگــر بچه‌هــا کــه خواسته‌هایشــان را بــه راحتــی بــر زبــان میآورنــد و حتــی بــرای رســیدن هرچــه ســریعتر بــه خواسته‌هایشــان از ترفندهایــی مثــل غــذا نخــوردن، قهــر کــردن و … اســتفاده میکننــد ابتــدا شــرایط اقتصــادی خانــواده را بررســی میکنــد و اگــر بفهمـد کـه تـوان برطـرف کـردن نیـازش نیسـت، از گفتنش اجتنــاب میکنــد و تمــام رویاهایــش را روی کاغــذ نقاشــی میکنـد یـا آنهـا را بـه صـورت نامـه مینویسـد؛ در حقیقـت بــا ایــن کار ســعی میکنــد، موضــوع را فرامــوش کنــد و بی‌اختیـار از خـودش نشـانه‌هایی بـر جـای بگـذارد کـه اگـر ماننـد پـازل کنـار هـم گذاشـته شـوند، میتـوان بـه خواسـته او پـی بـرد .
آقــا مرتضــی خیــری، پــدر خانــواده کــه در یــک آشــپزی بـزرگ کار میکنـد و بـه قـول خـودش از کار او بسـیار بسـیار راضـی هسـتند، پـس از کلـی فکـر و تحقیـق بـه ایـن نتیجـه میرســد کــه زندگــی کــردن آنهــا در محلههــای پاییــن شـهر، مناسـب حـال و شـرایط آنهـا نیسـت؛ از مهـم‌تریـن دلایـل او تاثیـر محیـط بـر روی روابـط فرهنگـی و اجتماعـی فرزندانــش یعنــی مســعود و دختــر ۴ســالهاش میناســت و بــه تعبیــر او، اگــر فرزندانــش در یــک محیــط در بــالای شــهر بــزرگ شــوند ، تاثیــرات بهتــری بــر فرهنــگ آنهــا میگذارد .
بــه همیــن ســبب اســباب و وســایل را جمــع میکننــد و خانـهای در یـک محلـه جدیـد و نسـبتا بـالای شـهر اجـاره میکننــد کــه حاصــل ایــن جابه‌جایــی ، ســه برابــر اجــاره‌خانـهای اسـت کـه نسـبت بـه قبـل میپرداختنـد و همیـن مســئله بــه شــدت آنهــا را تحــت فشــار قــرار میدهــد؛
حتــی ملیحــه، مــادر خانــواده چنــد بــار ســعی میکنــد شـرایط رفاهـی قبـل را بهـانـه‌ای سـازد تـا بتوانـد مرتضـی را تحریـک کنـد؛ امـا تاثیـری بـر مرتضـی نـدارد؛ کمکـم آنهـا بـا کمتـر تفریـح کـردن،کمتـر پوشـا ک خریـدن و … خـود را بــا شــرایط ســازش میدهنــد تــا اینکــه یــک روز اتفــاق کوچولـو روی میدهـد؛ ایـن اتفـاق بعـدا اتفاقـی بـزرگ را بـه وجــود مــیآورد و تاثیــرات آن کل خانــواده را دربرمیگیــرد
و… .

مطالب مرتبط

متن خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *